توضیحات تکمیلی محصول

استوپر پايين درب تابلوی ريتال (ترمز درب)