توضیحات تکمیلی محصول

قفل مثلث زيمنسی زبانه بلند (نک از داخل)