توضیحات تکمیلی محصول

قفل مثلث زيمنسی زبانه کوتاه (نک از داخل)