توضیحات تکمیلی محصول

قفل طرح زيمنسی زبانه بلند (نک از داخل)