توضیحات تکمیلی محصول

قفل طرح زيمنسی زبانه کوتاه (نک از داخل)