توضیحات تکمیلی محصول

قفل کليد سر خود پروانه ای زبانه کوتاه (نک از داخل)