توضیحات تکمیلی محصول

قفل کليد سر خود زبانه کوتاه (نک از داخل)