توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS104

قفل تخت بدون سوئیچ فشاری

تصویر واقعی