توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS604

قفل تخت سوئیچ دار فشاری 

تصویر واقعی