توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS716

قفل تخت سوئیچ دار فشاری

تصویر واقعی