توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS816-2

قفل استوانه ای آچار مربعی

تصویر واقعی