توضیحات تکمیلی محصول

پروفيل ريتال ورق 5/1 (2 متری)