بازدید پرسنل فنی شرکت BORCHE

بازدید و کنترل سالیانه پرسنل فنی شرکت BORCHE از دستگاه تزریق پلاستیک 160 تن